Regulamin

REGULAMIN DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa oraz dokonanie zapłaty  za wynajmowany pokój lub łóżko w pokojach wieloosobowych  według obowiązującego cennika.

Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej WWW.SANANTONIO.COM.PL

§2 DOBA NOCLEGOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby noclegowe.

2. Doba noclegowa dla gości indywidualnych trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

Dla grup powyżej 20 osób trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00  w dniu wyjazdu.

3. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w  przypadku  braku dostępności miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet wówczas, gdy nie upłynął czas pobytu, za który uiścił opłatę.

5. W DOMU FRANCISZKAŃSKIM obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§3 REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

1.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) celem wprowadzenia danych do książki meldunkowej.

2. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu. Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej w zakładce ”CENNIK”, oraz na tablicy informacyjnej w recepcji. Dom Franciszkański San Antonio zastrzega sobie prawo zmian cen.

3. W celu otrzymania faktury za pobyt należy zgłosić taką potrzebę przy zameldowaniu.

4. Osoby niezameldowane w DOMU FRANCISZKAŃSKIM SAN ANTONIO mogą przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00.Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO.

5. DOM FRANCISZKAŃSKI może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu SAN ANTONIO lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w DOMU FRANCISZKAŃSKIM SAN ANTONIO.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:

dokonana wpłaty zaliczki w  wysokości 30% ceny za cały pobyt (dotyczy grup powyżej 20 osób);

telefonicznego, mailowego lub osobistego potwierdzenia rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed przyjazdem;

7. Anulowanie  rezerwacji grupowych:

bezpłatnie można anulować rezerwację na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem;

zmian, związanych z ilością zamawianych pokoi lub ilości osób można dokonywać w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem;

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO nie zwraca opłaty za nie wykorzystany pobyt.

§4 USŁUGI

1. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. Recepcja czynna jest przez całą dobę.

3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji.

4.DOM FRANCISZKAŃSKI SANA ANTONIO oddaje do dyspozycji gości części wspólne tj.: aneksy kuchenne, kuchnię, jadalnię, łazienki, WC, oraz taras. Prosimy o utrzymanie czystości w tych miejscach.

4. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO ma obowiązek zapewnić Gościom:

bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu;

profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.

5. Dodatkowo, na życzenie Gościa, świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

zamówienie taksówki;

budzenie o wyznaczonej godzinie;

rezerwowanie wycieczek.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych niebędących wyposażeniem pokoju.

4. W przypadku zauważenia pożaru, należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracowników DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pokoju.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć   okna i drzwi na klucz. Prosimy o pozostawienie klucza w recepcji. W przypadku utraty klucza z winy Gościa DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO  zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą 50,00 tytułem zwrotu kosztów.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN  ANTONIO

1. DOM FRANCISZKAŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z noclegu, o ile nie zostaną zdeponowane w recepcji.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu lub innych rzeczy w pokoju Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o tym fakcie.

3. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie oraz bagażu nie mającego cech bagażu osobistego.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W DOMU FRANCISZKAŃSKIM SAN ANTONIO i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu. Osoby nie przestrzegające zakazu zostaną obciążone karą w wysokości 200,00 zł.

2. W przypadku złamania zakazu opisanego w ust. 1 DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za kolejną dobę ceną podstawową dla pokoju dwuosobowego, jeżeli pokój wymaga długotrwałego usuwania zapachu tytoniu i nie może zostać wynajęty.

3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. DOM FRANCISZKAŃSKI SAN ANTONIO przyjmuje  Gości ze zwierzętami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji. Zwierzę nie może zakłócać spokoju innych Gości. SAN ANTONIO zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wszelkie uszkodzenia i konieczność dodatkowego sprzątania wynikające z obecności zwierzęcia.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez DOM FRANCISZKAŃSKI. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO, jak również innych zachowań, które mogłyby zakłócać pobyt pozostałych Gości.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

8.Za łamanie regulaminu DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO może zostać nałożona każdorazowo kara w wysokości 100,00 zł.                                                              

DYREKCJA DOMU FRANCISZKAŃSKIEGO SAN ANTONIO